Vloge - JP Prlekija

Vloge

Domov / Vloge

Vloge

 1. VLOGE ZA IZDAJO

  • SMERNIC IN MNENJ
  • PROJEKTNIH POGOJEV ZA VODOVOD
  • PROJEKTNIH POGOJEV ZA KANALIZACIJO
  • SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM ZA VODOVOD
  • SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM ZA KANALIZACIJO
  • SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
  • SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
  • SOGLASJE ZA UKINITEV VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
  • SOGLASJE ZA UKINITEV KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUCKA
  • SOGLASJE ZA ZAČASNI PRIKLJUČEK NA JAVNI VODOVOD

 2. VLOGA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

 3. VLOGA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

 4. VLOGA ZA SPREMEMBO LASTNIKA OBJEKTA IN PLAČNIKA KOMUNALNIH STORITEV

 5. VLOGA ZA SPREMEMBO PLAČNIKA KOMUNALNIH STORITEV

 6. VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI

 7. VLOGA ZA SPREMEMBO DIMENZIJE VODOMERA

 8. VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI APAČE

 9. IZJAVA O RAVNANJU Z GREZNIČNIMI GOŠČAMI ALI BLATOM MKČN v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15) in Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 62/08)

 10. VLOGA ZA DELNI ODPIS OKOLJSKE DAJATVE – IZLIV ZARADI OKVARE

 11. ZAPISNIK O ODVZEMU VODE IZ HIDRANTA ZA PGD

 12. VLOGA ZA PREJEMANJE E-RAČUNOV