Podjetje - JP Prlekija

Podjetje

Domov / Podjetje

Predstavitev podjetja

Sedež podjetja JP Prlekija d.o.o.

Javno podjetje Prlekija d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki so jo dne 29.05.2009 ustanovile občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje in je v 100% lastni navedenih osmih občin. Ustanovitev skupnega javnega podjetja omenjenih osmih občin desnega brega reke Mure, ima razloge tudi v skupnem projektu »Oskrbe prebivalstva Pomurja s pitno vodo, Podsistem C«, ki bo infrastrukturno povezal navedene občine, te pa so dolžne zagotoviti skupnega izvajalca obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Podjetje ima sedež na Babinski cesti 2A v Ljutomeru in izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, na območjih občin ustanoviteljic.

Javno podjetje Prlekija je najemnik infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v lasti občin in oskrbuje občane s pitno vodo, ter skrbi za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, upravlja in vzdržuje infrastrukturne objekte in naprave občin, izvaja strokovno-tehnične in druge naloge ter določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, kadar le-ti zadevajo komunalno javno infrastrukturo.

Položaj posameznih občin ustanoviteljic JP Prlekija, je na področju stanja in razvitosti javne infrastrukture, zelo različen: v znatnem delu območij občin, se oskrba prebivalstva s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ne zagotavlja z javno službo, veliko je vaških vodovodov, v nekaterih primerih še niso urejena premoženjsko pravna razmerja v zvezi z lastništvom in uporabo infrastrukturnih objektov in naprav ter drugi formalni pogoji in razmerja, v znatnem delu območij in področij še ni ustrezno urejeno vprašanje cen javnih služb. Urejanje vseh navedenih vprašanj, je na eni strani seveda povezano z vprašanjem finančnih možnosti navedenih občin in možnosti pridobivanja dodatnih sredstev za investicije v infrastrukturo, na drugi strani pa z dejstvom, da novozgrajena infrastruktura nujno vedno povzroči znatne dodatne stroške amortizacije in vzdrževanja, pokrivanje le-teh pa vpliva na ceno javnih dobrin.

Javno podjetje skrbi za nemoteno zagotavljanje javnih dobrin in čim boljše vzdrževanje infrastrukture. Pri tem mora in želi biti stroškovno učinkovito. S ceno javnih dobrin, se poleg stroškov vzdrževanja pokrivajo tudi in predvsem stroški amortizacije javne infrastrukture, ki jih javno podjetje kot najemnino plačuje občinam. Iz teh sredstev amortizacije oz. najemnine, se financira investicijsko vzdrževanje infrastrukture in obnovitvene ter nadomestitvene investicije. Javno podjetje izvaja tudi zbiranje okoljskih dajatev in vodnih povračil, ki se v znatnem delu vračajo občinam za namene investiranja v infrastrukturo.

Način oblikovanja cen javnih dobrin je predpisala država in istočasno občinam naložila obveznost, da zagotavljajo sredstva za amortizacijo in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. S tem, ko je odločanje o višini cene prepuščeno občinam, jim je hkrati dna možnost, da v korist občanov določijo nižje cene javnih dobrin, vendar so dolžne razliko do polnih stroškovnih cen zagotavljati kot subvencijo iz svojih proračunov.

Na stroške javnih dobrin seveda lahko bistveno vplivamo tudi uporabniki: z gospodarno porabo vode, ki je javna dobrina, na katero se vežejo tudi stroški odvajanja in čiščenja.

S primerjavo cene ustekleničene pitne vode, katere kvaliteta in svežina sta morda velikokrat vprašljivi in katero so mnogi primorani ne glede na ceno kupovati v trgovinah, s ceno domače in kvalitetne pitne vode, ki jo dobimo iz pipe, bomo lažje razumeli potrebo po ustvarjanju pogojev za dolgoročno nemoteno zagotavljanje kvalitetne domače pitne vode iz naših vodnih virov.