Postopek pri gradnji ali rekonstrukciji vodovodnega priključka - Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij / Postopek pri gradnji ali rekonstrukciji vodovodnega ...

Postopek pri gradnji ali rekonstrukciji vodovodnega priključka

POSTOPEK PRIDOBIVANJA SOGLASIJ za izvedbo vodovodnega priključka (postopek velja za objekte kjer ni bilo izdano soglasje za priključitev na javno vodovodno omrežje - za obstoječe objekte)

  1. Stranka pri lastniku, Občini v kateri načrtuje poseg, zaprosi z vlogo za priključitev objekta (stanovanjskega ali poslovnega) na javno vodovodno omrežje.
  2. Na podlagi Odloka o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer ter Zakona o upravnem postopku občinski upravni organ zaprosi upravljavca za izdajo mnenja o možnosti priključitve objekta na javno vodovodno omrežje.
  3. Na osnovi izdanega mnenja upravljavca občinski upravni organ izda soglasje.


Izvedba:

Pri izvedbi hišnega priključka (osnova je ustrezna projektna dokumentacija in izdano soglasje) izvede upravljavec montažna dela v skladu z določili Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu posamezne občine. S tehničnim pravilnikom se ureja tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega omrežja, ki je v upravljanju Javnega podjetja Prlekija d.o.o..

Stranka poskrbi za gradbena dela, ki jih izvede v skladu z navodili upravljavca, ki so del tehničnega pravilnika.

Po opravljenem posegu se vodovodni priključek geodetsko posname, ime oziroma naziv uporabnika pa se vnese v bazo uporabnikov pri upravljavcu; vsak vgrajeni vodomer predstavlja posamezno odjemno mesto.