Vodovarstvena območja - Oskrba s pitno vodo - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Oskrba s pitno vodo / Vodovarstvena območja

Vodovarstvena območja

Vodovarstvena območja z namenom varovanja vodnih virov pitne vode na državnem nivoju ureja novi pravilnik, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/04, 5/06).

Na ravni občinskih aktov, varovanje vodnih virov, ki napajajo javni vodovodni sistem Ljutomer urejata:
Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij in vzporedno odlokov, so higrogeološke raziskave vodnih virov.

V skladu z odlokom so za zavarovanje vodnega vira v Lukavcih, določene naslednje cone:
  1. CONA 0 (območje zajetja ali črpališča) zajema ograjen prostor ob samih vodnjakih v izmeri 100 do 150 m3.
  2. CONA I (najožje vodovarstveno območje) z najstrožjim režimom sanitarne zaščite. Razdalja od črpališča do vzvodnega roba cone proti toku podtalnice znaša 50 m gorvodno od vsakega vodnjaka in polovico razdalje na vsako stran od srednje tokovnice in enako dolvodno od vsakega vodnjaka.
  3. CONA II (ožje vodovarstveno območje) stroge sanitarne zaščite. Razdalja od črpališča do vzvodnega roba cone proti toku podtalnice znaša 470 m gorvodno in dolvodno od srednje točke črpališča.
  4. CONA III (širše vodovarstveno območje) je območje z blagim režimom zaščite. Površina vodonosnika znaša 4,7 km. Širina podzemnega vodnega toka usmerjenega proti črpališču Lukavci v preseku vodonosnika v smeri Globetka – Ključarovci – Boreci znaša 1800 m.

Za zavarovanje vodnega vira pitne vode na Moti so v skladu z odlokom določena naslednja območja:
V skladu z novo zakonodajo se bodo uskladili občinski odloki za določitev vodovarstvenih območij. V ta namen se mora predhodno v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja izdelati akt o zavarovanju vodnega vira (pripravi ga Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občinami).
Do takrat se uporabljajo določila obstoječih pravnih aktov.