Postopek pri gradnji ali rekonstrukciji kanalizacijskega priključka - Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij - Odpadna voda - JP Prlekija

Odpadna voda

Domov / Odpadna voda / Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij / Postopek pri gradnji ali rekonstrukciji ...

Postopek pri gradnji ali rekonstrukciji kanalizacijskega priključka

POSTOPEK PRIDOBIVANJA SOGLASIJ za izvedbo kanalizacijskega priključka (postopek velja za objekte kjer ni bilo izdano soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje - za obstoječe objekte)

  1. Stranka pri lastniku, Občini v kateri načrtuje poseg, zaprosi z vlogo za priključitev objekta (stanovanjskega ali poslovnega) na javno kanalizacijsko omrežje.
  2. Na podlagi Odloka o pogojih za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ter Zakona o upravnem postopku občinski upravni organ zaprosi upravljavca za izdajo mnenja o možnosti priključitve objekta na javno kanalizacijsko omrežje.
  3. Na osnovi izdanega mnenja upravljavca občinski upravni organ izda soglasje.


Izvedba:

Pri izvedbi hišnega priključka (osnova je ustrezna projektna dokumentacija in izdano soglasje) izvede upravljavec montažna dela v skladu z določili Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji posamezne občine. S tehničnim pravilnikom se ureja tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega omrežja in objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki so v upravljanju Javnega podjetja Prlekija d.o.o..

Stranka poskrbi za gradbena dela, ki jih izvede v skladu z navodili upravljavca, ki so del tehničnega pravilnika.