ČN Veržej - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Odpadna voda - JP Prlekija

Odpadna voda

Domov / Odpadna voda / Odvajanje in čiščenje odpadnih voda / ČN Veržej

Čistilna naprava Veržej

Čistilna naprava Veržej Čistilna naprava Veržej spada med male čistilne naprave. Je mehansko – biološka čistilna naprava tipa »ČISTO 1400« z aerobno stabilizacijo blata.

Prispevno področje čistilne naprave (dalje ČN) zajema naselje Veržej.
Odpadne vode naselja Veržej so predvsem sanitarne vode gospodinjstev ter obrtne dejavnosti (avtopralnica, gostinstvo, klavnica).

Kapaciteta ČN Veržej znaša 1.000 PE (populacijski ekvivalent ali PE je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan, to je 60g BPK5 na dan).

Sprejemnik in odvodnik očiščene odpadne vode je reka Mura.

TEHNOLOGIJA ČIŠČENJA

Linija vode
Odpadna voda naselja Veržej doteka na ČN po zbirnih kanalih v vhodno črpališče z grobimi grabljami, odkoder potopna črpalka črpa odpadno vodo preko kanala na ločne grablje.

Ločne grablje na glavnik nalovljene grobe delce postrgajo v žleb, iz katerega se izločeni odpadki občasno ročno odvržejo v zabojnik.

Mehanskih delcev očiščena odpadna voda odteka po odprtem kanalu v peskolov. Pesek se izčrpa in odpelje na deponijo komunalnih odpadkov.

Iz peskolova voda doteka po cevovodu v ozračevalni bazen, ki je v obliki krožne steze. Po stopnji aeracije voda z blatom odteka po potopljeni cevi v naknadni usedalnik, ki se nahaja na sredini ozračevalnega bazena.

V naknadnem usedalniku se kosmiči blata usedajo na dno, izbistrena voda pa odteka preko prelivnega žleba v iztočni cevovod z vgrajenim merilnikom pretoka. 

Linija blata 
V usedalniku sedimentirano in zgoščeno blato (aktivno blato) se kontinuirno odvaja na začetek vodne linije. Tu se blato pomeša s surovo odpadno vodo in se ponovno vrne v ozračevalni bazen. S stalnim dotokom sveže odpadne vode se z razgradnjo le te, količina proizvedenega blata stalno povečuje. Za optimalno delovanje čistilne naprave, je potrebno v bazenu vzdrževati ustrezno koncentracijo blata. V ta namen se tako imenovano presežno blato odvzame iz za to namenjenega jaška.
Stabilizirano presežno blato se odvaža na CČN Ljutomer, kjer se dehidrira.

KAKOVOST IN UČINEK ČIŠČENJA
Povprečni učinek čiščenja ČN Veržej v letu 2011

 Parameter Povprečna letna vrednost
v mg/l 
DOSEŽEN UČINEK
 ČIŠČENJA v %
Mejna vrednost
v mg/l
  Dotok Iztok    
 Kemijska potreba po
 kisiku (KPK)
771 103 86,67 150

 Biokemijska potreba po 
 kisiku (BPK5)

485 42 91,34 30

Vzorčenje in meritve so bile izvedene na podlagi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07).
Glede na velikost ČN smo izvedli 2 vzorčenji po 6 ur v letu 2011, v skladu z Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 74/07).

Glede na Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 47/05, točka 14, 45/07, točka 8 in 79/09) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07) ČN Veržej ne obremenjuje okolja čezmerno.

Zgodovina Poročil o izvedenih obratovalnih monitoringih prejšnjih let za primerjanje:

Letno poročilo o obratovalnem monitoringu na ČN Veržej za leto 2005
Letno poročilo o obratovalnem monitoringu na ČN Veržej za leto 2006
Letno poročilo o obratovalnem monitoringu na ČN Veržej za leto 2007