Male komunalne čistilne naprave do 50PE - Odpadna voda - JP Prlekija

Odpadna voda

Domov / Odpadna voda / Male komunalne čistilne naprave do 50PE

Male komunalne čistilne naprave do 50 PE

VSE KAR MORATE VEDETI O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH (v nadaljevanju MKČN) do 50 PE IN GREZNICAH

Zakonske podlage

Pri gospodarskih javnih službah odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, in sicer predvsem na področju MKČN in nepretočnih greznic. Področje MKČN in greznic ureja naslednja veljavna zakonodaja:

 1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15).
 2. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (UL RS št. 94/14, 98/15)
 3. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS št. 80/12, 98/15)
 4. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS št. 62/08)
 5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017;
 6. občinski Odloki s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

 

Kdo mora imeti MKČN oz. nepretočno greznico? 

Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oziroma kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ter vsi tisti objekti, ki so izven strnjenih območjih ali tako imenovanih aglomeracij, morajo imeti MKČN ali nepretočno greznico.

Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije lahko preverite na spletni strani Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) (povezava: »OKOLJE«, »AGLOMERACIJE«, v iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter) ali preverite pri izvajalcu javne službe.

V izjemnih primerih, ko čiščenje odpadne vode z MKČN ni dovoljeno ali ni zadostno, je potrebno vgraditi nepretočno greznico. Taki primeri, so takrat, kadar:

Nepretočno greznico je potrebno pisno prijaviti izvajalcu javne službe – JP Prlekija d.o.o. najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe. Lastnik nepretočne greznice to stori tako, da izpolni obrazec, ki je dostopen na tej povezavi (OBR_Prijava_greznice) in ga skupaj s prilogo posreduje izvajalcu javne službe – JP Prlekija d.o.o. po navadni pošti, skenirano preko elektronske pošte na naslov info@jp-prlekija.si ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja

 

ROK za vgradnjo MKČN oziroma nepretočne greznice  

 

Kaj je MKČN?

Mala čistilna naprava je po veljavnih predpisih lahko:

Navedene standarde bo pristojno ministrstvo prilagodilo in predstavilo tako, da bodo dosegljivi in razumljivi vsem uporabnikom.

Ali se obstoječe greznice še lahko uporabljajo?

Obstoječe greznice se smejo uporabljati pod pogoji navedenimi v nadaljevanju in je nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu z zgoraj navedenimi standardi (SIST EN 12566-6, SIST EN 12566-5, SIST EN 12566-2).

Pretočna greznica mora ustrezati naslednjim pogojem:

Tako sestavljeno MKČN lahko uporabljajo lastniki enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (planinska koča, gorsko zavetišče, ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena.  

Kaj pomeni za lastnika to, da ima vgrajeno MKČN?

Lastnik objekta na lastne stroške zagotovi načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje MKČN. Vgrajena MKČN je v njegovi lasti in upravljanju. Lastnik MKČN je torej hkrati tudi upravljavec MKČN.

Pred vgradnjo je potrebno pridobiti:

Po vgradnji MKČN je potrebno storiti sledeče:

 1. Lastnik oz. upravljavec MKČN je dolžen najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno obvestiti izvajalca javne službe – JP Prlekija d.o.o.. Obrazec je dostopen na povezavi (OBR_Prijava_MKČN). Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe – JP Prlekija d.o.o. po navadni pošti, skenirano preko elektronske pošte na naslov info@jp-prlekija.si ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja.
 2. Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po 3 - 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.

  Na območju delovanja JP Prlekija izvajajo monitoringe predvsem sledeči izvajalci:

  Naziv

  Naslov

  Telefon

  IKEMA d.o.o., Inženiring, kemija, marketing

  Orešje 4, 2250 Ptuj

  02 790 00 60

  Komunalno podjetje Ptuj d.d.

  Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

  02 780 54 64

  Nigrad JKP d.d.

  Zagrebška 30, 2000 Maribor

  02-45-00-300

  NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) Maribor

  Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

  02/45 00 100

  NLZOH oddelki na lokaciji Celje

  Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje

  03/42 51 210

 3. Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida, izpolnite obrazec, ki je Priloga 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod.
  Obrazec - Poročilo o prvih meritvah je dosegljiv na povezavi:
  http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Pravilnik%20o%20prvih%20meritvah%20in%20OM_2015.pdf

  En izvod izpolnjenega poročila ter kopijo analiznega izvida pošljete na sedež JP Prlekija po navadni pošti ali preko elektronske pošte na naslov info@jp-prlekija.si ali pa dokumentacijo osebno prinesete na sedež podjetja, vsak dan med 7:00 in 15:00 uro.

  V kolikor bodo težave pri izpolnjevanju obrazca, so vam delavci JP Prlekija pripravljeni pri tem pomagati (kontaktna oseba Barbara Zemljak, tel. 02 58 58 249).

  Na podlagi pozitivnega poročila, vam bo izvajalcev javne službe znižal okoljsko dajatev za 90% (prvi naslednji mesec po prejemu poročila).

 4. Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas bo izvajalec javne službe v skladu z določili predpisov, obiskal na terenu in opravil vizualni pregled delovanja MKČN. Ob tem bo izpolnil Prilogo 2 Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode: Poročilo o pregledu: (http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/Komunalna_uredba_2015.pdf)

   

  O terminu pregleda vas izvajalec javne službe pisno obvesti en teden pred ogledom. Opravljen pregled se plača po veljavnem ceniku JP Prlekija d.o.o..

  Pri terenskem pregledu MKČN, izvajale c preveri, ali in kako MKČN deluje. Pregleda se tudi dokumentacija, ki jo morate v skladu z veljavnimi predpisi hraniti in sicer:

  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
  • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok),
  • poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
  • izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (LE ZA TIPSKE MKČN),
  • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo prevzemnika blata (delovni nalog izvajalca javne službe JP Prlekija d.o.o.) o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata (NE VELJA ZA KMETE),
  • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo (VELJA LE ZA KMETE),
  • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN (tehnične okvare na MKČN ter druge prekinitve obratovanja MKČN, neravnovesje aktivnega blata zaradi drugačne sestave odpadne vode – napihnjeno blato, ipd.); navedene morajo biti aktivnosti za odpravo okvar ali drugih nepravilnosti ter čas trajanja od ugotovljene nepravilnosti do sanacije nepravilnosti/okvare.

Terenski pregled MKČN, lahko upravljavec nadomesti z izdelavo novega analiznega izvida, ki ga pošlje v roku 1 leta od opravljenih prvih meritev. Upravljavec pri pooblaščenem izvajalcu naroči izvedbo tako imenovanih občasnih meritev odpadne vode iz MKČN do kapacitete 50 PE.

V kolikor tak občasen pregled pokaže, da naprava ne deluje ustrezno, preneha veljati znižana okoljska dajatev, kar velja enako za ugotovljene presežene mejne vrednosti na osnovi rezultatov opravljenih občasnih meritev.