ČN Razkrižje - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Odpadna voda - JP Prlekija

Odpadna voda

Domov / Odpadna voda / Odvajanje in čiščenje odpadnih voda / ČN Razkrižje

Čistilna naprava Razkrižje

Biološka čistilna naprava Razkrižje (odslej BČN Razkrižje) se nahaja v naselju Gibina. Lokacija čistilne naprave je bila izbrana z ozirom na konfiguracijo danosti območja in možnosti odvajanja očiščene vode v naravni odvodnik, reko Ščavnico, ki sodi med manjše vodotoke in ima zelo spremenljiv pretok. Odvodnik spada v II. kakovostni razred.

BČN Razkrižje je tipa SBR (sekvenčna biološka čistilna naprava) in je kapacitete 2.050 PE. Postopek čiščenja komunalnih odpadnih vod SBR (Sequencing Batch Reactor) je način čiščenja, ki se odvija v posameznih, časovno zaporednih korakih, v enem in istem reaktorju.

Tabela: Osnovni podatki o BČN Razkrižje

BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA RAZKRIŽJE
Besedilo Vrednost, količina, navedba, opis
ID BČN Razkrižje 286
Koordinate BČN Razkrižje  
X 154021
Y 600109
Leto pričetka obratovanja 2011 (poskusno obratovanje)
18.1.2013 (pridobljeno uporabno dovoljenje)
Lastniki čistilne naprave in njihovi deleži V 100% lasti Občine Razkrižje
Tip čistilne naprave glede na način čiščenja SBR
2050
Kapaciteta čistilne naprave (v PE = št. populacijskih enot)  
Skupno število priključkov na ČN: 327
Količina očiščene odpadne vode na čistilni napravi (v m3/leto) 45.808 (podatek 2021)
Naselja v občini, za katera se opravlja čiščenje na ČN Veščica, Šafarsko, Razkrižje, Gibina, Kopriva, Šprinc
Naselja iz drugih občin, za katera se izvaja čiščenje na ČN /
Večji industrijski porabniki občine, za katere se izvaja čiščenje Jih ni
Število monitoringov odpadne vode na dotoku in iztoku čistilne naprave 4
Opomba: Podatki, vezani na datum 31. 12. 2021

Objekt BČN Razkrižje obsega upravno zgradbo z naslednjimi prostori: upravni prostor z elektro omaro, prostor za dehidracijo blata, prostor z elektro agregatom, prostor z napravo za mehansko predčiščenje odpadne vode ter kletni prostor s puhali. Zunanje površine obsegajo:
predjamo, AB jašek za sprejem grezničnih gošč, dva sekvenčna reaktorja (SB reaktor), zalogovnik blata in iztočno kineto z merilcem pretoka.

Tehnologija čiščenja odpadnih vod

Fekalna odpadna voda doteka neposredno iz črpališča odpadne vode Č1 na napravo za mehansko predčiščenje, ki iz odpadne vode izloči grobe delce in pesek.

Delno očiščena odpadna voda iz naprave za mehansko predčiščenje odteka v predjamo (bazen za predčiščenje).

V predjami sedimentirane trdne snovi v času ene ure počasi tonejo na dno. Nastaja tako imenovano primarno blato, ki se preko jaška za sveže blato dovaja v prostor za obdelavo blata. Iz predjame odpadna voda odteka v sekvenčni reaktor (glede na dotok je trenutno aktiven le en sekvenčni reaktor).

Sekvenčni reaktor obratuje v naslednjih fazah:

Cikel čiščenja odpadne vode je časovno prilagojen količini odpadne vode na dotoku in trenutno znaša skupno 1 uro in 25 minut.

Na koncu vsakega cikla se odvzame presežno blato, ki se s pomočjo potopne črpalke v sekvenčnem reaktorju, prečrpa v zalogovnik blata. V zalogovniku blata se presežno blato zgošča, nakar se primerno zgoščeno blato odvaja na napravo za dehidracijo blata.

Na BČN Razkrižje je vgrajena centrifuga za dehidracijo blata. Dehidracija blata se vrši sproti. Z dehidracijo se dosega cca 19% sušina blata. Letno se proizvede nekaj manj kot 60 ton blata.

Dehidrirano blato prevzema pooblaščeni prevzemnik, s katerim ima JP Prlekija d.o.o. sklenjeno pogodbo.

V skladu z veljavno zakonodajo se letno izvajajo štirje monitoringi odpadnih vod na dotoku in iztoku čistilne naprave. Po podatkih obratovalnega monitoringa čistilna naprava dosega 96% učinek čiščenja.

Dnevno se na BČN Razkrižje očisti med 100 in 125 m3 odpadne vode.

Tabela 2: Učinek čiščenja BČN Razkrižje

Učinek čiščenja BČN Razkrižje Letni povprečni učinek čiščenja v %
Po KPK 96,12
Po BPK5 99,07
Po celotnem fosforju 55,04
Po celotnem dušiku 94,31
Opomba: Podatki 2021